นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด
บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ โดย บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด มีความประสงค์จะปกป้องข้อมูลส่วน บุคคลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจะดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยตามกฎหมาย จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นดังมีข้อความต่อไปนี้

1.คำนิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด
“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นหรือบริการอื่น ๆ ของบริษัท
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ http://www.actateksea.com หรือ เว็บไซต์ ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของหรือให้บริการ
“แอปพลิเคชั่น” หมายถึง แอปพลิเคชันซึ่งบริษัทให้บริการ
“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึง บริษัทและบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมข้อมูล
“เจ้าหน้าที่คุ้มครอง” หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท
2.บททั่วไป
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยบริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อใช้กับ

1.การขายสินค้าหรือบริการ
2.การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Website หรือ Application
3.การใช้บริการหรือซื้อสินค้า การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันกับบริษัท
4.บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่บริษัทจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต
3.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่จัดเก็บ
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีกาต่าง ๆ รวมถึงใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของลูกค้าที่จะทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือวิธีที่ลูกค้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในแต่ละครั้ง โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่บริษัทจัดเก็บประกอบไปด้วย

3.1 ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของลูกค้า บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ลูกค้าใช้และวิธีการใช้งานของลูกค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลภาพและเสียง ข้อมูลอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ลูกค้าค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
4.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
บริษัทอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และการจัดเก็บรวบรวมในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็น ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บสูงสุดไว้ที่ 10 ปี หลังจากลูกค้าเลิกใช้บริการหรือสิ้นสุดสัญญากับบริษัท บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลดังกล่าว
5.วัตถุประสงค์การเก็บ การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 เพื่อให้การซื้อสินค้าและการใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของลูกค้าเมื่อเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ และเพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของลูกค้าเมื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆ และการให้บริการแก่ลูกค้า
5.3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า ตามมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 เพื่อติดต่อลูกค้า ผ่านทาง Social network โทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล(E-mail) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทตามที่จำเป็น
5.5 เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลใด ๆ โดยปราศจากการยินยอมจากลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่ ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าเชื่อว่าบุคคลที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

7.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบถึงวิธีการขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล
7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
7.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7.4 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล
8.การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริษัทโปรดแจ้งความประสงค์ ได้ที่ 77/148 ชั้น 34 อาคาร สินสาธร ทาวน์เวอร์ คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพ 10600
8.2 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือ มีข้อขัดข้องใด ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ 77/148 ชั้น 34 อาคาร สินสาธร ทาวน์เวอร์ คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพ 10600
9.มาตรการความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรืออ้างอิงถึงลูกค้าอย่างจริงจัง บริษัทมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหายโดยบังเอิญ ถูกใช้ เข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้างและบุคคลภายนอกที่มี “ความจำเป็นต้องได้รับข้อมูล”

10.การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวม และลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี