1. เมื่อลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ขายจะคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน

2. เมื่อลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดระยะเวลา ผู้ขายจะคืนให้เงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน