LogiPrint

ACTAtek LogiPrint เป็นอุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้สำหรับการลงทะเบียนลายนิ้วมือของผู้ใช้ระยะไกลโดยใช้ ACTAtek Time Attendance (ACTAtek TA) [...]