ACTAtek SmartTime

ACTAtek SmartTime ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้านเวลาและการเข้างานระดับองค์กรที่มีคุณลักษณะครบถ้วน ซึ่งรวมเอาการจัดการต้นทุนแรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีรายชื่องานไว้ในโซลูชันเดียว รองรับ MS SQL Server พร้อมฟังก์ชันส่งออกฐานข้อมูล [...]