ACTAtek Access Manager

 ACTAtek Access Manager Suite (ACTAtek AMS) เป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์บนเว็บที่เสนอการรายงานและวิเคราะห์การเข้างานตามเวลาและการควบคุมการเข้าถึงที่ฐานข้อมูลส่วนกลางแห่งเดียว . ด้วย ACTAtek [...]