GOVERNMENT OF MACAU

หลังจากการส่งมอบให้กับ PRC ในปี 1999 รัฐบาลมาเก๊าควบคุมและบริหารประเด็นสำคัญภายในภูมิภาค ตั้งแต่การขนส่งสาธารณะ การศึกษา กฎหมายท้องถิ่น และเศรษฐกิจและการเงินสาธารณะพนักงานประมาณ 2,000 [...]