Health Care

BALI PSYCHIATRIC CENTER DOH (TAIWAN)

ศูนย์จิตเวชบาหลี (กรมอนามัย) ซึ่งมีฐานอยู่ในไต้หวันให้บริการบำบัดจิตเวชและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่เปราะบางในชุมชนท้องถิ่นจ้างพนักงานประมาณ 300 คนเพื่อรองรับบริการด้านสุขภาพ บาหลีต้องการระบบบันทึกเวลาเข้างานพร้อมระบุตัวตนด้วยสมาร์ทการ์ด RFIDต้องการความสามารถในการถ่ายภาพประทับเวลาของแต่ละธุรกรรมที่ทำโดยพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ACTAtek ร่วมกับ Aviso Tech [...]

Title

Go to Top